Dansk-engelsk ordliste til Danskere Kapitel 6 Lyttetekst nr. 1

Danskstudiet på Københavns Universitet (faktuel)

s. 15  
optaget  vb. optager, optog accepted
danskstudiet  sb. et danish (language, literature, media)
adgangsgivende  eksamen  sb. en an exam that qualifies the holder
studentereksamen  sb. en generl upper secondary school leaving exam (3 years)
hf- eksamen sb. en higher preparatory exam (2 years)
niveau  sb. et level
kendskab til  sb. et knowledge of
beskæftige sig med  vb. studied
idehistorie sb. en history of ideas
Samtidshistorie  sb. en contemporary history
ansøger  sb. en applicant
plads  sb. en place
karakter  sb. en mark
afgøre  vb. afgjorde, afgjort decide
eller ej   adv. or not
uddannelse  sb. en education
grundforløb  sb. et basic studies
fag  sb. et subject
vælge  vb. valgte, valgt choose
supplere  vb. supplement
kandidatgrad  sb. en master
normere til  vb. prescribe to
kerneområde  sb. et the essence
sprog  sb. et language
Medieanalyse  sb. en analisis of  media
forskellig  adj. different
højskole  sb. en folk high school
udlænding sb. en foreigner
formidling  sb. en communication
planlægge  vb planlagde, planlagt plan
tredje  talord (ordenstal) third
mulighed  sb. en possibility
forsker  sb. en research worker, scientist
Kapitel 6 lyttetekst nr. 2.

arkitektstudiet på KADK (faktuel)

 

s. 16  
tilsvarende  adv. similar
indsende  vb. indsendte, indsendt submit
projektopgave  sb. en project
tegne  vb. draw
kursusforløb  sb. et course of events
Udarbejde  vb. prepare for
Afgangsprojekt  sb. et final project
tegning  sb. en drawing
virksomhed  sb. en factory
større  adj. stor, størst bigger
område  sb. et area
gennemtænke vb. ..tænkte, ..tænkt consider thoroughly
overordnet  adv. overall
indtryk  sb. et impression
valg  sb et selection
kræve  vb. demand
mindst  adv. at least
godkendt  vb. godkende, godkendte accepted
vurderet  vb. rated
søge  vb. søgte, søgt apply for
stilling  sb. en job
anerkendt  vb. anerkende, anerkendte recognized
underviser  sb. en teacher
noget af  adv. some of
foregå  vb. foregik, foregået carry out
SU  (statens uddannelssestøtte) sb. en study grant from public funds
   
Statens uddannelsesstøtte  (SU) (Faktuel)
s. 18  
uddanne sig study
formålet  sb. et purpose
skabe mulighed for give an opportunity to
få  vb. fik, fået have
uafhængigt af  adv. independant of
forældre  sb. pl. parents
bo  vb. live
udenlandske foreign
det er muligt at  adv. it is possible
forklare  vb. explain
”klippekort”  sb. et ”clip card”
hvert  pron. each
svarer til  vb. match
på fuld løn  sb. en earning a full salary
vælge  vb choose
lade være med at (bruge )  idiom. not to use
spare  vb. save
bliver forsinket vb. blev, blevet,  fut. shall be delayed
leve af  vb. live on
alene  adv. only
derfor  adv. for that reason
de fleste  adj. ol. most
ved siden af besides
studielån  sb. et study loan
lidt over a bit more than
skal betales tilbage  vb. betalte, betalt (passiv) must be payed back
rente  sb. en interests
færdig  adv. finish